Etiske retningslinjer

Innledning

Etiske retningslinjer/ Code of Conduct

Dette dokumentet er først og fremst et verktøy for å beskrive de etiske retningslinjene som RUSTFRIE BERGH forplikter seg til, og skal påvirke adferd og kultur i bedriften. RUSTFRIE BERGH skal etterleve FN-initiativet Global Compact, som omhandler områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Våre etiske retningslinjer skal som et minimum være gjenstand for evaluering og eventuell revidering hvert tredje år.

RUSTFRIE BERGs  etiske retningslinjer angir grunnprinsippene for vår personlige atferd og forretningsskikk. De utgjør rammeverket som skal sikre at vi er i samsvar med relevant lovgivning, interne retningslinjer og våre grunnverdier. Disse retningslinjene skal ligge til grunn i all vår atferd. Vi skal opptre og behandle folk redelig og med respekt.

Virkeområde

RUSTFRIE BERGHs etiske retningslinjer gjelder for bedriftens styremedlemmer, ledere, medarbeidere, innleid personell, og andre som opptrer på vegne av RUSTFRIE BERGH. Alle skal gjøres kjent med disse. Det er et lederansvar å sørge for at de etiske retningslinjene blir gjennomgått, kommunisert og overholdt i egen avdeling.. De etiske retningslinjene skal distribueres til alle ansatte og ligge ved alle fremtidige ansettelses- og innleie/ konsulentavtaler. RUSTFRIE BERGHs etiske retningslinjer blir også forelagt våre viktigste leverandører.

Roller og ansvar

Daglig leder utsteder de etiske retningslinjene som skal godkjennes av styret. Avvik skal godkjennes av daglig leder. 

Bedriftsinterne forhold

Menneskerettigheter og menneskeverd

RUSTFRIE BERGHs virksomhet skal være i samsvar med FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og FNs konvensjon om barns rettigheter og ILO-konvensjonen (den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen). Arbeidernes menneskerettigheter skal være i samsvar med ILO-konvensjonen, spesielt de som gjelder arbeidstakerrettigheter og unngåelse av barnearbeid. Vi aksepterer ikke diskriminering av noen art, for eksempel på grunn av kjønn, alder, ekteskapsstatus, politisk tilhørighet, religion, uførhet, etnisk tilhørighet, fagforeningsmedlemskap eller seksuell orientering. RUSTFRIE BERGH er i mot enhver form for menneskehandel, herunder kjøp av seksuelle tjenester.

Arbeidsmiljø -  HMS/ Internkontroll

RUSTFRIE BERGH skal være et godt og utviklende sted å arbeide og skal ha et inkluderende arbeidsmiljø. Vi skal opptre med respekt og integritet overfor våre kollegaer og andre vi møter i vårt arbeid. Diskriminering, mobbing, trakassering og liknende atferd vil ikke bli tolerert. RUSTFRIE BERGHs ansatte skal få mulighet til å utnytte sine ferdigheter og evner for å bidra både til bedriftens og egen utvikling. Våre ansattes sikkerhet er det viktigste for oss. Helse og sikkerhet skal ivaretas på en slik måte at det skapes høy trivsel og et sundt arbeidsmiljø. RUSTFRIE BERGH vil også strebe etter å ha et trygt, produktivt arbeidsmiljø for våre ansatte ved å sikre at arbeidsplassen er fri for rusmidler. RUSTFRIE BERGH jobber aktivt og kontinuerlig med HMS/ Internkontroll gjennom HMS-gruppa (AMU), industriverngruppen, IA gruppen og samarbeidsutvalget (tillitsvalgte). RUSTFRIE BERGHs medarbeidere skal være åpne for konstruktiv kritikk. 

Miljø og klima

RUSTFRIE BERGH skal være en ansvarlig bedrift i forhold til hvordan virksomheten påvirker det ytre miljø. Vi skal ha fokus på den relative reduksjonen av direkte og indirekte utslipp av klimagasser som følger av bedriftens virksomhet. Vi skal også søke å redusere andre utslipp til vann, luft og jord. Vi har ressursbruk på dagsorden, herunder energiforbruk, vannforbruk og avfallsbehandling.

RUSTFRIE BERGH kildesorterer ulike metaller, papp, papir, plast og annet via Stena. Vi har samarbeidsavtale med Renas på håndtering av el- avfall. Vi er medlem av Grønt punkt, som er næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vår leverandør av trevirke til emballasje utfører lovpålagt varmebehandling.

Forhold mellom ansatte

RUSTFRIE BERGH kan ha medarbeidere som har forhold til hverandre eller tette bånd. Slike forhold/bånd skal tas opp med nærmeste leder dersom den ene har en kontrollfunksjon overfor den andre, eller dersom det er andre omstendigheter som gjør at forhold kan ha innvirkning på arbeidet.

Interessekonflikter -  inhabilitet

RUSTFRIE BERGH skal vise respekt for den enkelte medarbeiders rett til privatliv og private interesser. Alle medarbeidere forventes å være lojale overfor bedriften og bedriftens interesser. En medarbeider skal ikke delta i økonomiske eller forretningsmessige aktiviteter der det kan oppstå interessekonflikt mellom selskapets interesser og hans eller hennes personlige eller nærstående tredjeparts interesser. Alle styreverv, ansettelsesforhold eller andre oppdrag som innehas eller utføres av RUSTFRIE BERGHs medarbeidere i andre foretak som har, eller kan forventes å ha, kommersielle relasjoner med RUSTFRIE BERGH, skal godkjennes av RUSTFRIE BERGHs ledelse.

Taushetsplikt

Medarbeidere har taushetsplikt om alle forretningsforhold og andre situasjoner som kan gi utenforstående adgang til uønsket (taushetsbelagt) informasjon. I utgangspunktet er alle forretningsforhold som ikke er offentligjort, taushetsbelagt. Alle RUSTFRIE BERGs  medarbeidere har underskrevet taushetserklæring. Det skal også vises varsomhet med å diskutere selskapets indre anliggender i påhør av utenforstående. Tilsvarende gjelder for diskusjon og distribusjon via åpne og/eller eksterne nettbaserte medier og eventuelle andre elektroniske medier. Det vises for øvrig til bedriftens retningslinjer for e-post.

 

Forretningsskikk

Rettferdig konkurranse og konkurranselovgivning

RUSTFRIE BERGH skal konkurrere på en hederlig og etisk ansvarlig måte innenfor rammeverket til konkurranselover og konkurranseregler som gjelder i markedene der selskapet opererer.

Kunder/konkurrenter

Alle våre kunder skal behandles med respekt og integritet. Vi skal ivareta kundens behov på best mulig måte innenfor de forretningsmessige og etiske retningslinjer som gjelder for RUSTFRIE BERGH. Overfor kunder som er i anbudsprosess, skal kontakten med kunden være i henhold til kundens anbudsreglement. RUSTFRIE BERGH skal holde avtaler og ikke omtale kunder og kundens produkter negativt. Unngå negativ omtale av konkurrenter og samarbeidspartnere, og vis respekt for konkurranselovgivningen. 

Leverandører

Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig. De skal være sikre på at de konkurrerer om kontrakter med RUSTFRIE BERGH på lik linje med andre tilbydere. RUSTFRIE BERGH evaluerer våre viktigste leverandører, også med hensyn til etiske retningslinjer. RUSTFRIE BERGH søker å  rette spesiell oppmerksomheten mot de deler av vår leverandørkjede der man finner den største risikoen for at disse standardene ikke blir oppfylt. 

Korrupsjon

RUSTFRIE BERGHs prinsipp er å konkurrere rettferdig og å bygge vår forretningsvirksomhet og vårt omdømme på kvalitet i alle ledd. Det er derfor forbudt for alle, for seg selv eller andre, å kreve, motta eller akseptere en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller å forsøke å tilby eller gi noen det samme. Dette gjelder også dersom hensikten er å forsøke å øve påvirkning på noen i deres stilling, verv eller oppdrag. Medvirkning til slike aktiviteter er også forbudt. Dette gjelder situasjoner i både offentlig og privat sektor. Korrupsjon undergraver alle typer forretningsaktiviteter og fri konkurranse. Korrupsjon er ødeleggende for omdømmet og utsetter selskapet og den enkelte for risiko. RUSTFRIE BERGH tar avstand fra alle former for korrupsjon. 

Representasjoner og gaver

Det skal utvises varsomhet med å gi eller ta imot gaver eller andre ytelser som kan påvirke forretningsmessige beslutninger. Regler for alminnelig høflighet skal imidlertid følges når dette er mulig. Mottar en medarbeider en gave til en verdi over NOK 500,- skal det rapporteres til HR-ansvarlig som sammen med daglig leder foretar en vurdering. HR-ansvarlig protokollfører alle gaver til en verdi over den nevnte sum.

Invitasjoner

RUSTFRIE BERGH ønsker at medarbeiderne skal kunne drive nettverksbygging for bedriften, men ikke i en slik utstrekning at det kan oppfattes som bestikkelser eller brudd på konkurranselovgivningen. Mottar du som ansatt en invitasjon om en gratis tur eller arrangement, må dette tas opp med nærmeste leder. Sammen må dere vurdere det faglige innholdet og om turen/arrangementet er av interesse for bedriften. Blir du invitert til arrangementer eller turer, skal RUSTFRIE BERGH som hovedregel betale reise. Reisen skal godkjennes av leder. RUSTFRIE BERGH skal legge forholdene til rette for at forretningsforbindelser invitert til arrangementer i RUSTFRIE BERGHs regi, kan følge de samme prinsippene.

Veldedige bidrag

Veldedige bidrag bør unngås fordi det kan reise spørsmål om hensikten med    bidraget. Veldedige bidrag krever en skriftlig begrunnelse og forhåndsgodkjenning fra HR- ansvarlig og daglig leder. RUSTFRIE BERGHs sponsoraktiviteter skal utføres i samsvar med våre grunnleggende verdier og våre etiske retningslinjer. 

Varsling og overtredelser

Varsling

Enkelte av temaene som tas opp i disse retningslinjene kan innebære vanskelige dilemmaer. Dersom du kommer i situasjoner som medfører etiske dilemmaer, eller situasjoner der du oppdager forhold som ikke er i samsvar med bedriftens etiske retningslinjer, skal du ta det opp med HR ansvarlig eller daglig leder. Dersom du ønsker å ta opp et forhold anonymt, kan dette gjøres i brevs form til disse. RUSTFRIE BERGH tolererer ikke noen form for represalier overfor den som i god tro rapporterer om overtredelse eller mistanke om overtredelse av disse retningslinjene.

 

Øivind Bergh 5 mai 2015